Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

×

Rejestracja

Masz jusz konto?
Zaloguj się
Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest niepoprawne!
Nazwisko jest niepoprawne!
To nie jest poprawny adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z podanym adresem e-mail już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Wpisz 6 lub więcejznaków!
Wpisz 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są takie same!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne!

Regulamin

I. Definicje

 1. Sprzedawca - oznacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DEKoNET” Sp. z o.o., ul R. Dmowskiego 4, Bielsko-Biała,
  NIP 9372689391, KRS 0000659293, REGON 36637147700000.
 2. Dział Obsługi: dział obsługi klienta sklepu internetowego lampy-esklep.pl:
  • adres – ul. R. Dmowskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała,
  • e-mail: [email protected],
  • tel. kom.: 501 03 09 94 (od godz. 9-15, od pon-piątku).
 3. Adres do obsługi reklamacji: ul. R. Dmowskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może dokonać Zamówienia w ramach Sklepu, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lampy-esklep.pl
 9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lampy-esklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia prowadzony przez DEKoNET.
 10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 12. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 13. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel w serwisie internetowym sklepu uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  Konto Klienta dostępne jest po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła. Konto Klienta umożliwia m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 15. Umowa – umowa dotycząca towaru (towarów) zawarta pomiędzy Klientem a DEKoNET za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu lub za pośrednictwem poczty e-mail na zasadach określonych w Regulaminie.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 17. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 18. Zamówienie - rezerwacja potwierdzona przez sklep i przyjęta do realizacji
 19. DEKoNET: Sprzedawca opisany w pkt 1 Definicji

^ spis treści

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lampy-esklep.pl, zamawiania i sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.lampy-esklep.pl, prowadzony jest przez  DEKoNET Sp. z o.o., ul R. Dmowskiego 4, NIP 9372689391, KRS 0000659293, REGON 36637147700000.
 3. DEKoNET prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie lampy-esklep.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 4. DEKoNET świadczy następujące usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  1. prowadzenie Konta Klienta,
  2. umożliwianie zamawiania Towarów prezentowanych na stronach Sklepu,
  3. dostarczanie Klientom informacji handlowej i marketingowej
  4. udzielanie Klientom informacji o Towarach,
  5. umożliwianie Klientom wyrażania opinii o Towarach.
 5. Rezerwacje (oferty zakupu) w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że rezerwacje złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
  5. zasady dotyczące zwrotu Towaru i reklamacji,
  6. zasady dotyczące dostawy Towaru i płatności.
 7. Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.lampy-esklep.pl
 8. Informacje o Towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Towarów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku w trakcie wybierania Towarów.
 10. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu. Administratorem danych jest DEKoNET. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.).
  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 11. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 12. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

^ spis treści

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w Sklepie i założenie Konta.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Rezerwacji w Sklepie internetowym.
 3. W celu założenia Konta a także w celu złożenia Zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. DEKoNET używa tych danych wyłącznie na potrzeby kampanii własnych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta listem, faksem lub pocztą e-mail.
 7. Zarejestrowanie się Klienta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a DEKoNET umowy na czas nieoznaczony o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Świadczenie to jest nieodpłatne.
 8. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z DEKoNET dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą listową, faksem lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. W takim wypadku DEKoNET usunie niezwłocznie Konto Klienta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których DEKoNET jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 9. DEKoNET może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DEKoNET za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię firmy DEKoNET,
  4. swoimi działaniami powoduje zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów informatycznych obsługujących Sklep.
 10. Od decyzji o pozbawieniu prawa korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy DEKoNET.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 14. Sklep internetowy stosuje "cookies". Te małe pliki zapisywane są na urządzeniu którym posługuje się Klient do przeglądania witryny Sklepu. „Cookies” nie stwarzają zagrożeń dla systemu i urządzenia Klienta. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego jednak wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

^ spis treści

IV. Procedura składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Rezerwacji (oferty zakupu) za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lampy-esklep.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
 2. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Rezerwacji –  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Rezerwacji. Podsumowanie złożonej Rezerwacji będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu oferty z nazwą i zdjęciem towarów,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny brutto (z podatkiem VAT) zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego.
 6. Wysłanie przez Klienta Rezerwacji stanowi ofertę Klieanta i oświadczenie woli zawarcia z DEKoNET Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu w przypadku potwierdzenia rezerwacji.
 7. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z podsumowaniem i informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia w celu:
  1. potwierdzenia rezerwacji,
  2. odmowy przyjęcia rezerwacji (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta,
  4. zaakceptowania Rezerawacji przez Sprzedawcę - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia
 8. Potwierdzona rezerwacja złożona za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa).
 9. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Rezerwacje złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 10. Po złożeniu Rezerwacji, w terminie do dwóch dni roboczych, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności opis Towaru (Towarów), numer zamówienia, łączna cena brutto (łączna cena obejmująca wszystkie koszty), sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Regulamin w treści obowiązującej w dniu zaakceptowania go przez Klienta jest częścią umowy.
 12. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Przy wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” towar jest wysyłany po skompletowaniu a należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się mailowo z Działem Obsługi.
 15. DEKoNET może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Towar, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
 16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

^ spis treści

V. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). DEKoNET nie gwarantuje dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. Koszty dostawy uwidocznione są w koszyku - stanowią one element łącznej ceny zamawianych produktów.
 4. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty lub – w przypadku dostawy „za pobraniem” od dnia zaakceptowania przez Sprzedawcę Zamówienia.
  W większości przypadków czas ten jest znacznie krótszy a dla lamp które mamy na stanie wysyłka następuje natychmiast po otrzymaniu płatności.
 5. Klient powinien przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy dostarczona paczka nie ma uszkodzonego opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. DEKoNET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie czy opóźnienie dostarczenia zamówionego towaru z powodu błędnie podanego przez Klienta, lub niedokładnego, adresu dostawy.
 7. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy, z powodu niemożności dostarczenia Towaru przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 8. Dostawa zamówionego towaru o wartości powyżej 600PLN jest bezpłatna.

^ spis treści

VI. Ceny i metody płatności

 1. Cena łączna Towarów podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki (w tym dostawy).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego:
   BZWBK S.A.  93 1090 2590 0000 0001 3394 9018
  2. płatność przy odbiorze — należność pobiera kurier, jeśli wartość zamówienia nie przekracza 2000PLN,
  3. przelew elektroniczny,
  4. płatność kartą płatniczą.
   Karty płatnicze obsługiwane przez system to: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard. Obsługiwane są zarówno karty wystawione przez polskie jak i zagraniczne banki.

^ spis treści

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towar.
  2. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dnia następującego po dniu, 
   1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta (inna niż Dostawca) weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku dostawy Towaru w jednej przesyłce,
   2. w którym Klient lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta (inna niż Dostawca) weszła w posiadanie ostatniej paczki z zamówionym Towarem – w przypadku dostawy Towaru w kilku przesyłkach.

    Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

  4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Prosimy o składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub mailowej lub korzystając z formularza.
  5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb,
    2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    3. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    4. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    5. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    6. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    7. gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
   W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
   Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

   Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

   DEKoNET Sp z o.o. 
   ul. R. Dmowskiego 4
   43-300 Bielsko-Biała

  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
  3. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

^ spis treści

VIII. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest prezentowana na stronie internetowej Sklepu.
  Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady Towaru.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął,
  2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  3. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. DEKoNET rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni DEKoNET nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DEKoNET.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
  W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

^ spis treści

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje dotyczące Towaru, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] lub wypełniając formularz.
  DEKoNET zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Producent towarów ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

^ spis treści

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma DEKoNET podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

  DEKoNET
  ul. R. Dmowskiego 4
  43-300 Bielsko-Biała

  lub mailowo pod adres [email protected].
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. DEKoNET zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

^ spis treści

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy

^ spis treści

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz listy istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Klient może wybrać dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DEKoNET a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, drogę sądową. Konsument ma prawo wyboru między sądem właściwości ogólnej a sądem odpowiadającym Konsumentowi (tzw. właściwość przemienna).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DEKoNET a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DEKoNET.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami pkt II.8.

^ spis treści